hi,欢迎访问T-云官网!云套餐

操作帮助

T-Cloud安装说明
2015-06-30更新

尊敬的T云用户,您好!

       感谢您使用我们的T-Cloud软件,在您安装的过程中,若弹出以下窗口(图1所示),代表缺失微软dotNetFx40组件,请先安装组件,组件下载地址如图2,组件安装完成后即可顺利安装T-Cloud软件。


                    1


                    2